1. Anasayfa
 2. Terimler Sözlüğü

Kimya Mühendisliği Terimleri ve Anlamları

Kimya Mühendisliği Terimleri ve Anlamları
0

İşte bazı kimya mühendisliği terimleri ve anlamları:

 • Termodinamik: Enerjinin transferini ve dönüşümünü inceleyen fiziksel bilim dalı, kimyasal reaksiyonlarda da önemli bir rol oynar.
 • Katı Madde Mühendisliği: Katı maddelerin üretimi, işlenmesi ve kullanımı ile ilgilenen mühendislik dalı.
 • Kimyasal Proses: Bir veya daha fazla girdi ile bir veya daha fazla çıktının elde edildiği kimyasal bir dönüşüm süreci.
 • Katalizör: Bir kimyasal reaksiyonun hızını değiştiren, ancak kendisi tüketilmeyen madde.
 • Polimer: Uzun moleküler zincirlerden oluşan büyük moleküler ağırlıklı bileşik.
 • Distilasyon: Sıvıların ayrılması veya bileşenlerinin konsantre edilmesi için kullanılan bir ayırma süreci.
 • Moleküler Biyoloji: Biyolojik süreçleri moleküler düzeyde inceleyen bilim dalı.
 • Proses Kontrolü: Kimyasal süreçlerin otomatik olarak kontrol edilmesi ve düzenlenmesi.
 • Heterojen Kataliz: Katalizörün ve reaktantların farklı fazlarda olduğu katalitik reaksiyonlar.
 • Entropi: Termodinamikte, bir sistemdeki düzensizlik veya karmaşıklığın bir ölçüsü.
 • Elektron Mikroskobu: Mikroskobik düzeyde örnekleri incelemek için elektron demetlerini kullanan bir cihaz.
 • Korozyon: Malzemenin çeşitli etkenlerle bozulması veya aşınması.
 • Kimyasal Mühendislik: Kimyasal süreçlerin tasarımı, optimizasyonu ve kontrolü ile ilgilenen mühendislik dalı.
 • Faz Denge: Farklı fazlarda bulunan maddeler arasındaki denge durumu.
 • Çözelti: Bir maddeyi içeren homojen bir karışım, genellikle sıvıda çözünen bir katı.
 • Reaktör Tasarımı: Kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği sistemlerin tasarımı ve optimizasyonu.
 • Rafineri: Petrol ve doğalgazdan ham petrol ürünlerini elde etmek için kullanılan tesis.
 • Azeotrop: İki veya daha fazla bileşiğin belirli bir oranda karıştığında, bu karışımın belirli bir sıcaklıkta kaynama noktasının diğer oranlardan farklı olmaması.
 • Biyokimya: Biyolojik sistemlerdeki kimyasal süreçleri inceleyen kimya alt dalı.
 • Jelatinasyon: Sıvı bir maddeyi jel haline getirme süreci.
 • Mol: Kimyasal miktar birimi, Avogadro’nun sayısına (6.022 x 10^23) eşittir.
 • Reaksiyon Hızı: Bir kimyasal reaksiyonun birim zamanda gerçekleşme hızı.
 • Kromatografi: Bir karışımın bileşenlerini ayırmak için kullanılan bir analiz yöntemi.
 • Elektrokimya: Kimyasal değişimlerle birlikte elektrik akımının etkileşimini inceleyen bir alt disiplin.
 • Homojen Kataliz: Reaktan ve katalizörün aynı fazda bulunduğu katalitik reaksiyonlar.
 • İyon Değişim: Bir katyonun veya anyonun başka bir katyon veya anyon ile değiştirildiği bir kimyasal işlem.
 • Adsorpsiyon: Gaz veya sıvının bir yüzey üzerinde biriktirilmesi veya bağlanması.
 • Kimyasal Analiz: Bir maddenin kimyasal bileşimini belirleme süreci.
 • Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge): Yeni ürünlerin ve süreçlerin geliştirilmesi için bilimsel çalışmaların ve deneylerin yapılması.
 • İnhibisyon: Bir kimyasal reaksiyonun hızını azaltan bir madde.
 • Metabolizma: Canlı organizmalarda gerçekleşen kimyasal reaksiyonların tümü.
 • Nano-teknoloji: Maddelerin ve sistemlerin nano ölçekte tasarımı, üretimi ve kontrolü.
 • Reflü: Bir reaksiyonun gerçekleştiği bir sistemde, ürünlerin bir kısmının tekrar reaktöre geri dönmesi.
 • Makromoleküler Kimya: Polimerler gibi büyük moleküllerin yapısını ve özelliklerini inceleyen kimya dalı.
 • Metalurji: Metal ve alaşımların üretimi, işlenmesi ve özelliklerini inceleyen bilim dalı.
 • Rheoloji: Maddelerin akış özelliklerini inceleyen bilim dalı.
 • Kritik Nokta: Sıvı ve buhar fazının birbirine dönüştüğü belirli bir sıcaklık ve basınçtaki nokta.
 • Kimyasal Tepkime Mekanizması: Bir kimyasal reaksiyonun adım adım ilerleyen ayrıntılı açıklaması.
 • Thermoplastics: Yüksek sıcaklıkta yumuşayıp tekrar sertleşebilen polimerler.
 • Valf: Akışkanın bir tesisat içindeki yönlendirilmesini kontrol etmek için kullanılan mekanik bir cihaz.
 • Zeta Potansiyeli: Elektrik yükü taşıyan bir yüzeyin çevresindeki sıvı ortamdaki yük dengesini ölçen bir parametre.
 • Kimyasal Kinetik: Kimyasal reaksiyon hızının zamanla nasıl değiştiğini inceleyen bilim dalı.
 • Petrokimya: Petrol ve doğalgazdan elde edilen kimyasal ürünlerin üretimiyle ilgilenen mühendislik dalı.
 • Homopolimer: Aynı tip monomerlerden oluşan bir polimer.
 • Korozyon İnhibitörü: Metal yüzeylerin korunması için kullanılan kimyasal maddeler.
 • Kovalent Bağ: Atomlar arasında elektron paylaşımını içeren kimyasal bağ.
 • Malzeme Bilimi: Malzemelerin özellikleri, üretimi ve kullanımı ile ilgilenen disiplin.
 • Sıvı Kristaller: Belirli sıcaklık aralıklarında sıvı ve katı kristal özelliklerini gösteren maddeler.
 • Fotokimya: Işığın kimyasal reaksiyonları tetiklediği veya etkilediği kimya dalı.
 • Homojen Kataliz: Reaktan ve katalizörün aynı fazda bulunmadığı katalitik reaksiyonlar.
 • Kinetik Modelleme: Kimyasal reaksiyonların zaman içindeki değişimini matematiksel olarak ifade eden modellerin geliştirilmesi.
 • Kütle Spektrometrisi: Moleküler kütlenin belirlenmesi ve bileşenlerin tanımlanması için kullanılan analitik bir teknik.
 • Polimerizasyon: Monomerlerin polimerlere dönüşüm süreci.
 • Proton Nükleer Manyetik Rezonans (NMR): Atom çekirdeklerinin manyetik özelliklerini kullanarak yapısal bilgileri elde etmek için kullanılan bir teknik.
 • Sera Gazları: Atmosferdeki ısıyı hapseder ve iklim değişikliğine katkıda bulunan gazlar, örneğin karbon dioksit.
 • Kimyasal Sensör: Belirli bir kimyasal bileşiği algılayabilen bir cihaz.
 • Yüzey Aktif Madde: Sıvı yüzey gerilimini azaltabilen maddeler, genellikle deterjanlarda bulunur.
 • Difüzyon: Bir madde veya enerjinin yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona doğru yayılma hareketi.
 • Kömür Madenciliği: Kömürün madenlerden çıkarılması ve işlenmesi süreci.
 • Çatal Kütle Spektrometrisi: Moleküler yapıları ve bileşenleri belirleme amacıyla kullanılan bir analitik tekniğin bir formu.
 • Elektrokimyasal Hücre: Kimyasal enerjinin doğrudan elektrik enerjisine dönüştürüldüğü bir cihaz.
 • Kristalografi: Kristallerin atomik veya moleküler düzenini inceleyen bir bilim dalı.
 • Makromoleküler Kimya: Polimerler gibi büyük moleküllerin kimyasal özelliklerini inceleyen alan.
 • İnorganik Kimya: Organik olmayan bileşiklerin yapılarını ve reaksiyonlarını inceleyen kimya dalı.
 • Mikrodalga Kimyası: Mikrodalga radyasyonu kullanarak kimyasal reaksiyonları hızlandıran bir teknik.
 • Kristal Yapı: Bir kristalin içindeki atom veya moleküllerin düzeni.
 • Endüstriyel Kataliz: Sanayide kullanılan katalizörler aracılığıyla kimyasal süreçlerin hızlandırılması.
 • Asit-Baz Titrasyonu: Bir çözeltideki asit veya baz konsantrasyonunu belirleme yöntemi.
 • Eşanjör: Isı veya kütle transferi için iki akışkan arasında enerji veya kütle değişimi sağlayan bir cihaz.
 • Polimer Kimyası: Polimerlerin kimyasal yapıları ve özellikleriyle ilgilenen bilim dalı.
 • Petrokimyasal Tesis: Petrol ve doğalgazdan kimyasal ürünlerin üretildiği tesis.
 • Süperiletkenlik: Belirli sıcaklık ve basınç koşullarında elektrik direncinin sıfır olduğu bir durum.
 • Kimyasal Depolama: Kimyasal enerjinin depolanması ve serbest bırakılması için kullanılan yöntemler.

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

MuhendislerNetTr Ekibi

Yazarın Profili
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir