1. Anasayfa
 2. Terimler Sözlüğü

Jeoloji Mühendisliği Terimleri ve Anlamları

Jeoloji Mühendisliği Terimleri ve Anlamları
0

İşte bazı jeoloji mühendisliği terimleri ve anlamları:

 • Jeoloji: Yer bilimi dalı olarak, yeryüzündeki kayaçlar, topraklar, madenler ve diğer doğal oluşumlar üzerinde çalışan bilim dalı.
 • Jeolojik Harita: Yer yüzeyindeki kayaç türleri, toprak özellikleri, topoğrafik detaylar gibi jeolojik unsurları gösteren harita.
 • Yeraltı Suyu: Yer altındaki su tabakaları; bu suların miktarı, kalitesi ve hareketi jeoloji mühendisliği açısından önemlidir.
 • Kayaç Mekaniği: Kayaçların içsel ve dışsal kuvvetlere karşı dayanıklılığını ve davranışını inceleyen mühendislik dalı.
 • Deprem Mühendisliği: Depremlerin etkilerini değerlendirme, yapıların depreme dayanıklılığını artırma ve deprem riskini azaltma konularında uzmanlık gerektiren alan.
 • Toprak Mekaniği: Toprakların fiziksel ve mekanik özelliklerini inceleyen, zemin stabilitesi ve taşıma kapasitesi gibi konulara odaklanan mühendislik dalı.
 • Jeotermal Enerji: Yer altındaki sıcak kaynaklardan elde edilen enerjiyi inceleyen ve kullanımını sağlayan alan.
 • Maden Mühendisliği: Madenlerin çıkarılması, işlenmesi ve kullanılması süreçlerini yöneten mühendislik dalı.
 • Stratigrafi: Katmanlı kayaçların oluşumunu ve düzenini inceleyen jeoloji dalı.
 • Gravite Anketi: Yer çekimi ölçümlerinin kullanıldığı bir yöntemle, yer altındaki jeolojik oluşumları haritalamak amacıyla yapılan araştırma.
 • Jeofizik: Fiziksel ölçümler kullanarak yer altındaki yapıları anlamak için yapılan araştırmaları kapsayan disiplin.
 • Tektonik Plakalar: Yer kabuğunu oluşturan büyük parçalardan oluşan kabuk plakalarının hareketini inceleyen jeolojik konsept.
 • Petroloji: Kayaçların mineralojik ve kimyasal bileşimlerini inceleyen bilim dalı.
 • Hidrojeoloji: Yer altı suyunun hareketi, depolanması ve kirliliği ile ilgilenen bir alt dal.
 • Zemin Sınıflandırması: Toprağın mühendislik uygulamaları için özelliklerine göre sınıflandırılması.
 • Permafrost: Toprak altındaki sürekli donmuş durumdaki materyalleri ifade eden terim.
 • Kütle Hareketleri: Toprak kaymaları, heyelanlar gibi doğal olaylar sonucunda oluşan kaya ve toprak hareketleri.
 • Jeokimya: Jeolojik materyallerin kimyasal bileşimini ve bu materyallerin oluşumunu inceleyen dal.
 • Kaya Döngüsü: Yer kabuğundaki kayaçların aşınma, erozyon, taşınma, birikme gibi süreçlerle döngüsel olarak değişimini tanımlayan konsept.
 • Jeomorfoloji: Yer şekillerini inceleyen, topoğrafyanın oluşumu ve evrimiyle ilgilenen bilim dalı.
 • Jeoteknik Mühendislik: Toprak ve kaya materyallerinin mühendislik yapıları üzerindeki etkilerini inceleyen disiplin.
 • Kaya Çekirdeği: Derin sondajlarla elde edilen kaya örneklerini ifade eden terim.
 • Jeosenaryo: Bir bölgede meydana gelebilecek doğal afet senaryolarını değerlendiren planlama çalışmaları.
 • Kaya Direnç Testi: Kayaçların dayanıklılığını ölçen bir laboratuvar testi.
 • Jeomembran: Toprak ve su arasındaki geçirgenliği engelleyen, genellikle polimer malzemeden yapılan su yalıtım malzemesi.
 • Jeotermal Jeofizik: Yer altındaki sıcaklık değişimlerini ve jeotermal enerji potansiyelini inceleyen jeofiziksel yöntemler.
 • Karst Oluşumu: Çözünmüş kireç taşı veya dolomit gibi çözünür kayaçların yer altındaki boşluklarda oluşturduğu topoğrafik özellik.
 • Seizmik İnceleme: Yer altındaki yapıları ve kayaçları ses dalgalarının yansıması üzerinden haritalamaya yönelik bir jeofiziksel yöntem.
 • Jeolojik Kesit: Yer kabuğu veya yeryüzündeki belirli bir bölgenin dikey bir kesiti, genellikle jeolojik özellikleri göstermek için kullanılır.
 • Jeotermal Sondaj: Yer altındaki sıcak su veya buhar kaynaklarını bulmak ve kullanmak amacıyla yapılan sondaj çalışmaları.
 • Jeodinamik: Yerkürenin hareketleri, levha tektoniği ve volkanizma gibi dinamik jeolojik süreçleri inceleyen alan.
 • Jeolojik Rapor: Bir bölgenin jeolojik özelliklerini, kaynaklarını ve çevresel etkilerini değerlendiren bir rapor.
 • Hidrojeokimya: Suların kimyasal bileşimini ve su-kaya etkileşimlerini inceleyen bir alt dal.
 • Drenaj Analizi: Yeraltı suyunun ve yüzey sularının bir bölgeden nasıl drene olduğunu inceleyen analitik bir süreç.
 • Deniz Jeolojisi: Deniz tabanındaki jeolojik oluşumları, sedimentleri ve denizel ortamın dinamiklerini inceleyen bir alt dal.
 • Jeotermal Kaynak: Yeraltındaki sıcak su ve buhar kaynaklarından elde edilen enerji kaynakları.
 • Jips: Kayaç oluşumları içinde bulunan, genellikle çözünür, yumuşak, beyaz renkli bir mineral (kalsiyum sülfat dihidrat).
 • Kırık Zonları: Yer kabuğundaki kırılma bölgeleri, özellikle deprem aktivitesi ile ilişkilendirilen alanlar.
 • Zemin Stabilizasyonu: Yeraltı malzemelerinin mühendislik yapıları için dayanıklılığını ve stabilitesini artırmak amacıyla yapılan işlemler.
 • Jeomikrobiyoloji: Jeoloji ve mikrobiyolojinin birleşimi; yer altı yaşamı, biyomineralizasyon ve mikroorganizmaların kayaç oluşumu üzerindeki etkilerini inceleyen disiplin.
 • Fasiyes Analizi: Kayaç birimlerinin belirli çevresel koşullar altında nasıl oluştuğunu ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bir analiz yöntemi.
 • Karasal Sedimanlar: Deniz dışındaki su birikintilerinden kaynaklanan tortul kayaçlar.
 • Jeoloji Etüdü: Bir bölgedeki jeolojik koşulların detaylı bir şekilde incelenmesi ve belgelenmesi.
 • Bu terimler, jeoloji

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

MuhendislerNetTr Ekibi

Yazarın Profili
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir