1. Anasayfa
 2. Terimler Sözlüğü

Çevre Mühendisliği Terimleri ve Anlamları

Çevre Mühendisliği Terimleri ve Anlamları
0

Bu terimler, çevre mühendisliği ve çevre bilimleri alanındaki çeşitli konseptleri kapsayan bir sözlüktür. Eksik olduğunu düşündüğünüz ya da eklemek istediğiniz terimleri yazının alt kısmında bulunan yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz.

Çevre Mühendisliği İle İlgili Bazı Terimler ve Anlamları

 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Bir proje veya faaliyetin çevresel etkilerini önceden değerlendirmek ve bu etkilerin yönetilebilir olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bir değerlendirme süreci.
 2. Biyoçeşitlilik: Belirli bir bölgede bulunan canlı organizma çeşitliliği. Bitki, hayvan ve mikroorganizmaların farklı türleri ve genetik varyasyonları içerir.
 3. Atık Su Arıtma: Endüstriyel tesislerden veya evsel atıklardan kaynaklanan suların arıtılarak temizlenmesi süreci.
 4. Hava Kirliliği: Atmosferde bulunan kimyasal, fiziksel veya biyolojik maddelerin normalde bulunmayan miktarlarda ve oranlarda bulunması durumu.
 5. Fotovoltaik Enerji: Güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren teknoloji.
 6. Sürdürülebilir Kalkınma: Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için günümüzdeki ihtiyaçları karşılamaya yönelik kalkınma modeli. Doğal kaynakları koruma ve atıkları en aza indirme üzerine odaklanır.
 7. Erozyon: Toprak veya kaya yüzeyinin rüzgar, su veya buz gibi doğal etkenlerle aşındırılması süreci.
 8. Biyoenerji: Biyolojik kaynaklardan elde edilen enerji. Biyokütle, biyogaz ve biyodizel gibi kaynaklar biyoenerji üretiminde kullanılabilir.
 9. Geridönüşüm: Atıkların toplanması, ayrıştırılması ve yeniden işlenerek yeni ürünlere dönüştürülmesi süreci.
 10. Havza Yönetimi: Bir su havzasındaki su kaynaklarının, su kalitesinin ve kullanımının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini amaçlayan stratejik bir planlama süreci.
 11. Rüzgar Enerjisi: Rüzgar türbinleri kullanarak rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştürme süreci.
 12. Toprak Kirliliği: Endüstriyel atıklar, kimyasal maddeler veya diğer kirleticiler nedeniyle toprağın kalitesinin bozulması durumu.
 13. Sıfır Atık: Atıkların üretim sürecinde en aza indirilmesi veya tamamen ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir yaklaşım.
 14. Doğal Havalandırma: Bir bina içinde temiz hava sirkülasyonunu sağlamak için doğal havanın kullanılması.
 15. Çevresel Sürdürülebilirlik: Çevresel kaynakların dengeli bir şekilde kullanılması ve korunması ile birlikte toplumsal ve ekonomik ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir strateji.
 16. Karbon Ayak İzi: Bir organizasyonun, bireyin veya ürünün, doğrudan veya dolaylı olarak atmosfere saldığı karbon dioksit ve diğer sera gazlarının miktarını ölçen bir metrik.
 17. Su Arıtma: Doğal su kaynaklarından alınan suyun arıtılarak içme suyu veya endüstriyel kullanım için uygun hale getirilmesi süreci.
 18. YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları): Türkiye’de rüzgar, güneş, hidrojen ve biyogaz enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için belirlenen alanlar.
 19. Kentsel Dönüşüm: Şehir alanlarında çevresel ve sürdürülebilir gelişimi destekleyen, altyapıyı iyileştiren ve yaşam kalitesini artıran bir dönüşüm süreci.
 20. Atmosferik Karbon Dioksit (CO2) Seviyeleri: Atmosferdeki karbon dioksit gazının miktarını ölçen bir gösterge. Bu seviyeler, küresel iklim değişikliği ve sera etkisi üzerinde etkilidir.
 21. Biyoakümülasyon: Canlı organizmaların zamanla biriken toksik maddeleri emmesi ve depolaması süreci. Bu durum, gıda zincirinde yüksek seviyelere kadar çıkabilen kirleticilerin birikimine neden olabilir.
 22. Karbon Takip: Bir organizasyonun, ürünün veya hizmetin yaşam döngüsü boyunca seragazı emisyonlarını izleme ve raporlama süreci.
 23. Deniz Biyolojisi: Deniz ortamındaki canlı organizmaların, ekosistemlerin ve su kalitesinin incelenmesi ve korunması ile ilgilenen bilim dalı.
 24. Çevresel Adalet: Herhangi bir topluluktaki veya bölgedeki insanların çevresel risklere ve kirleticilere eşit bir şekilde maruz kalmaları konusundaki eşitsizlikle mücadele eden bir ilke.
 25. Endüstriyel Ekoloji: Endüstri süreçleri ve doğal ekosistemler arasındaki etkileşimleri inceleyen, sürdürülebilirlik ve çevresel performansı iyileştirmeye odaklanan bir bilim dalı.
 26. Yeşil Bina: Çevre dostu tasarım prensiplerine uygun olarak inşa edilmiş ve işletilen, enerji verimliliği ve sürdürülebilir malzemeleri içeren bina.
 27. Çevresel İzleme: Belirli bir bölgedeki su, hava, toprak ve biyolojik çeşitlilik gibi çevresel faktörlerin düzenli olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
 28. Habitat Koruma: Belirli bir bölgedeki ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yapılan çevre koruma faaliyetleri.
 29. Çevresel Sürdürülebilirlik: Doğal kaynakları koruma, atık üretimini en aza indirme ve ekosistemlere zarar verme riskini azaltma amacıyla çevresel uygulamalara odaklanan bir kalkınma stratejisi.
 30. Kirlilik Kontrolü: Atmosfer, su ve toprak kirliliğini azaltma veya önleme amacıyla alınan önlemler ve kontrol stratejileri.
 31. Biyo-remediasyon: Kirlenmiş bir alanın temizlenmesi amacıyla bitki ve mikroorganizmaların kullanılması.
 32. Sıfır Atık Hedefi: Atık üretimini en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla bir organizasyonun veya bireyin belirlediği bir hedef.
 33. Çevre Kirliliği: Hava, su veya toprakta, insan sağlığını, ekosistemleri veya genel çevre kalitesini olumsuz etkileyen zararlı maddelerin varlığı veya artışı.
 34. Enerji Verimliliği: Enerji kullanımını en aza indirme veya mevcut enerji kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanma stratejileri.
 35. Su Kalitesi İzleme: Su kaynaklarının kalitesini düzenli olarak kontrol etmek ve izlemek amacıyla yapılan ölçümler ve analizler.
 36. İklim Değişikliği Uyumu: İklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak ve bu değişikliklere dirençli hale gelmek için alınan önlemler.
 37. Karbon Ticareti: Şirketlerin veya ülkelerin karbon emisyon haklarını alışveriş yapabileceği veya satabileceği bir ticaret mekanizması.
 38. Sürdürülebilir Kentsel Planlama: Şehirlerin büyüme ve gelişme stratejilerini çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine dayandıran planlama yaklaşımı.
 39. Çevre Bilinci: Toplumda ve bireylerde çevre sorunlarına karşı farkındalık ve duyarlılık oluşturma amacıyla yapılan eğitim ve kampanya çalışmaları.
 40. Döngüsel Ekonomi: Atıkların azaltılması ve kaynakların verimli kullanımı üzerine odaklanan bir ekonomik model.
 41. Ekoetiket: Bir ürünün çevresel performansını gösteren bir etiket veya logosu. Bu etiket, ürünün çevre üzerindeki etkisini belirlemede ve tüketicilere bilgi sağlamada kullanılır.
 42. Biyolojik Çeşitlilik İndeksi (BDI): Belirli bir bölgedeki biyolojik çeşitliliği ölçen bir indeks. Bitki ve hayvan türlerinin varlığına dayanarak ekosistem sağlığını değerlendirir.
 43. Çevresel Ayak İzi: Bir bireyin, organizasyonun veya ürünün, doğal kaynakları tüketme ve atık üretme konusundaki etkisini ölçen bir metrik.
 44. İleri Arıtma: Atık su arıtma tesislerinde, standart arıtma süreçlerine ek olarak daha fazla kirleticinin giderildiği bir arıtma aşaması.
 45. Çevre Dostu Malzeme: Üretimi, kullanımı ve atılım sürecinde çevresel etkisi düşük olan malzemeler.
 46. Radyasyon Kontrolü: İyonlaşan radyasyona maruz kalmayı kontrol etmek ve sınırlamak amacıyla alınan önlemler ve standartlar.
 47. Grüen Bina Sertifikası: Çevre dostu ve enerji verimli binalara verilen bir sertifika. Enerji kullanımını azaltmayı ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik eder.
 48. Geri Kazanım: Atıkların toplanması, işlenmesi ve tekrar kullanılabilir hale getirilmesi süreci.
 49. Sıfır Karbon Bina: İnşa edilen bina tarafından üretilen karbon emisyonlarını en aza indirmeyi amaçlayan bir tasarım ve inşaat yaklaşımı.
 50. Yeraltı Suları Kirliliği: Toprak altındaki su kaynaklarının zarar görmesi sonucu oluşan kirlilik durumu.
 51. Enerji Geri Kazanımı: Atıklardan elde edilen enerjinin kullanılması, atıkların enerjiye dönüştürülerek değerlendirilmesi.
 52. Eko-Sistem Restorasyonu: Bozulmuş veya tahrip olmuş ekosistemleri restore etmek amacıyla uygulanan çeşitli yöntemler.
 53. Endüstriyel Ekoloji: Endüstriyel faaliyetlerin çevresel etkilerini değerlendiren ve azaltmaya yönelik stratejiler geliştiren bir disiplin.
 54. Çevresel Risk Değerlendirmesi: Bir projenin, ürünün veya faaliyetin çevresel etkilerinin ve risklerinin değerlendirilmesi.
 55. Çevre Mühendisliği Etik Kuralları: Çevre mühendislerinin etik ilkelere uygun bir şekilde davranmalarını sağlayan kurallar ve standartlar.
 56. Çevresel Kriter ve Standartlar: Belirli bir kirleticinin veya çevresel parametrenin kabul edilebilir seviyelerini belirleyen düzenlemeler veya yönergeler.
 57. Çevresel Denetim: İşletmelerin veya faaliyetlerin çevresel yasal gereksinimlere uygunluğunu değerlendiren ve izleyen bir süreç.
 58. Sürdürülebilir Ulaşım: Ulaşım sistemlerinde çevresel etkileri en aza indirme amacı taşıyan stratejiler, örneğin, toplu taşıma kullanımını artırma ve düşük emisyonlu araçları teşvik etme.
 59. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH): Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen, dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden 17 hedef.
 60. İklim Değişikliği Mitigasyonu: İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını azaltmayı veya dengelemeyi amaçlayan stratejiler.
 61. Yeşil Altyapı: Şehirlerdeki su yönetimi, enerji verimliliği ve doğal habitatların korunmasını içeren çevre dostu altyapı projeleri.
 62. Çevresel Risk Analizi: Belirli bir endüstriyel faaliyetin veya projenin çevresel risklerini değerlendirmek için yapılan detaylı bir analiz.
 63. Geri Dönüşüm Kodları: Ambalaj malzemeleri ve ürünlerin geri dönüşüm seviyelerini belirten standart numaralar.
 64. Sürdürülebilir Su Yönetimi: Su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması, kirletilmiş suyun temizlenmesi ve su tasarrufu stratejilerini içeren su yönetimi uygulamaları.
 65. Çevresel Bilimler: Biyoloji, kimya, fizik ve jeoloji gibi disiplinlerin birleşimini kullanarak çevresel sorunları inceleyen bir bilim dalı.
 66. Çevre Dostu Teknoloji: Doğal kaynakları koruyan, enerji verimli ve çevre üzerinde olumsuz etkileri en aza indiren teknolojik çözümler.
 67. Doğal Havalandırma: Bir binanın içindeki hava kalitesini artırmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla tasarlanmış doğal hava akış sistemleri.
 68. Deniz Kirliliği: Deniz ve okyanus alanlarında görülen atık, kimyasal ve diğer kirlilik türleri.
 69. Çevre Modellenmesi: Çeşitli çevresel senaryoları simüle etmek ve çevresel değişikliklerin etkilerini tahmin etmek için bilgisayar tabanlı matematiksel modellerin kullanılması.
 70. Çevresel Düzenleme: Çeşitli endüstriyel faaliyetlerin, projelerin veya işletmelerin çevresel etkilerini kontrol altında tutmak için yapılan düzenleyici önlemler.
 71. Sürdürülebilir Tarım: Toprak sağlığını, su kalitesini ve biyolojik çeşitliliği koruyan, aynı zamanda verimliliği artırmayı amaçlayan tarım yöntemleri.
 72. Rüzgar Tarlası: Rüzgar enerjisi üretimi için bir araya getirilmiş rüzgar türbinlerinin oluşturduğu alan.
 73. Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması: Toplu taşıma, bisiklet yolları, yürüme alanları gibi çevre dostu ulaşım modlarını teşvik eden şehir planlama stratejileri.
 74. Çevresel Duyarlılık Eğitimi: Çevre konularında bilinç yaratmak ve çevresel sorumlulukları vurgulamak amacıyla düzenlenen eğitim programları.
 75. Çevresel İnovasyon: Yenilikçi teknolojiler ve süreçler kullanarak çevre üzerindeki etkileri azaltmayı amaçlayan uygulamalar.
 76. Su Ayak İzi: Bir bireyin, organizasyonun veya ürünün su kullanımının ölçümü ve değerlendirmesi.
 77. Çevre Mühendisliği Etüdü: Belirli bir projenin veya girişimin çevresel etkilerini değerlendirmek için yapılan detaylı bir inceleme.
 78. Enerji Verimli Bina Tasarımı: Binaların inşası ve işletilmesi sırasında enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan tasarım stratejileri.
 79. Deniz Biyoloğu: Deniz ve okyanus ekosistemlerini inceleyen ve koruma çabalarına liderlik eden bilim insanları.
 80. Ekosistem Hizmetleri: Doğal ekosistemlerin, insanlara sağladığı faydalı kaynaklar ve hizmetler.
 81. Ağaçlandırma: Ağaç dikimi ve orman oluşturma faaliyetleri ile bozulmuş veya tahrip olmuş alanları restore etme stratejisi.
 82. Sıfır Karbon Stratejisi: Karbon emisyonlarını en aza indirmek veya sıfıra indirmek için belirlenen bir organizasyon veya hükümet stratejisi.
 83. Kıyı Alanı Yönetimi: Deniz kenarındaki bölgelerde doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı amaçlayan yönetim planlaması.
 84. Çevresel Eğitim: Çevre konularında bilgi edinme ve çevre sorunlarına karşı duyarlılık oluşturma amacıyla düzenlenen eğitim programları.

İnşaat mühendisliği terimler sözlüğüne buradan ulaşabilirsiniz.

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

MuhendislerNetTr Ekibi

Yazarın Profili
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir